Världen behöver forskningsbaserad kunskap.

Sakari Alhopuros stiftelse stöder och främjar medicinsk forskning, naturens mångfald, företagande, kultur och det finländska samhällets välfärd.

Medicin

Stiftelsen beviljar stipendier särskilt till unga forskare för att de ska kunna bedriva framgångsrik forskning och främja sin forskarkarriär även efter doktorsavhandlingen. 

För stipendiesökande

Natur

Det behövs mer forskningsrön om klimatförändringens konsekvenser för vår planets framtid. Stiftelsen vill främja förståelsen för naturens mångfald för att skapa förutsättningar för en hållbar användning av naturen.

För stipendiesökande

Aktuellt

Ansökningstiden för stipendier har gått ut

Ansökningstiden för stipendier 2023 har gått ut. Stipendiaternas namn publiceras på stiftelsens webbplats före slutet av maj. De som beviljats stipendium informeras också personligen.

Läs mer

 

     Stiftelsens grundare Sakari Alhopuro:

Meningen med livet är att hjälpa andra

– Vad är meningen med livet? Som läkare har jag ofta tänkt att meningen med livet är att hjälpa andra, säger medicinalrådet Sakari Alhopuro.

Läs mer

BLOGG

Mer forskningsdata behövs om diabetespatienterna inom primärvården

Det finns cirka 350 000 personer med typ 2-diabetes i Finland och cirka 100 000 finländare lider av sjukdomen utan att veta om det. Diabetes orsakar mänskligt lidande och förlorade levnadsår och det är därför viktigt att främja behandlingen och uppföljningen av sjukdomen. Största delen av typ 2-diabetesfallen vårdas inom primärvården och därför behövs forskningsbaserad kunskap uttryckligen om denna patientgrupp.

Läs mer

Påskyndar världens mest använda bekämpningsmedel förlusten av pollinatörer?

Förlusten av pollinatörer är ett av de största hoten mot den globala livsmedelsproduktionen och den biologiska mångfalden. Pollinatörerna tillhandahåller ekosystemtjänster som är livsviktiga för såväl de vilda växterna som jordbrukets produktivitet. Vår forskningsgrupp undersöker just nu sambandet mellan glyfosat, världens mest använda ogräsbekämpningsmedel, och förlusten av pollinatörer.

Läs mer

Blir antibiotikaresistensen följande globala kris?

Antibiotikaresistenta bakterier orsakar årligen upp till cirka 1,2 miljoner dödsfall. Enligt prognoser kommer bakteriernas antibiotikaresistens, dvs. deras förmåga att stå emot antibiotikans effekt, rentav att orsaka fler dödsfall än cancer före 2050. För att undvika denna kris behövs mer forskningsdata om de orsaker som ligger bakom resistensen.

Läs mer

Artiklar

Första Sakari Alhopuro-priset till professor Kalervo Väänänen och naturfotografen Jaakko Ruola

Styrelsen för Sakari Alhopuros stiftelse har tilldelat professor Kalervo Väänänen och naturfotografen Jaakko Ruola Sakari Alhopuro-priset. Priset innebär ett erkännande av det betydelsefulla arbete som pristagarna har utfört för att främja skyddet av Skärgårdshavet. Priset, som nu delas ut för första gången, är 50 000 euro som delas jämnt mellan pristagarna.

Läs mer

För att rädda Östersjön behövs lagstiftning, käpp och morot

Skärgårdshavet är ett av Finlands vackraste naturobjekt – men hur länge till? Havet är övergött av fosfor, och tjocka bälten av blågröna alger hotar förstöra såväl natur- och rekreationsvärden i det unika havsområdet som skärgårdens näringsliv. Nu behövs snabba, förpliktande och effektiva åtgärder för att vända den pågående negativa trenden.

Läs mer

Professor emeritus Pekka Niemelä: ”Grundorsakerna till naturens utarmning kan sökas i upplysningens tidsålder”

Pekka Niemelä, professor emeritus i biodiversitet och miljövetenskap vid Åbo universitet, nöjer sig inte med att förklara den allt snabbare utarmningen av naturen enbart med klimatförändringen och faktorer i samband med den. Niemelä anser att grundorsakerna till naturens nuvarande tillstånd går tillbaka till upplysningstiden då människan höjde sig över naturen – med ödesdigra följder.

Läs mer

Kontaktuppgifter

Sakari Alhopuros stiftelse

Carita Rantanen, EM, eMBA
stiftelsens verkställande direktör
puh. 040 503 9609

Stiftelsens styrelse

Pentti Huovinen, MKD,
professor i bakteriologi
styrelseordförande
Jyri Heinonen, vicehäradshövding,
advokat
vice styrelseordförande
Ilppo Vuorinen, FD,
professor emeritus i miljöforskning
styrelsemedlem
Saara Alhopuro, PM,
diplomat
styrelsemedlem

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@sakarialhopuronsaatio.fi

Dataskyddsbeskrivning

Läs mer