Anvisningar om närståendekretsen

Enligt stiftelselagen (1.12.2015) ska stiftelser i sin verksamhetsberättelse rapportera om eventuella ekonomiska transaktioner med sin närståendekrets.

Ekonomiska transaktioner med närståendekretsen är inte förbjudna, men de måste genomföras på samma villkor och enligt samma principer som gäller för andra och de måste rapporteras. En stiftelse måste uppge om den till exempel har beviljat stipendier till personer som hör till den så kallade snäva närståendekretsen. Dessutom är en person som tillhör stiftelsens ledning jävig när det gäller att delta i stipendiebehandlingen om en stipendiesökande hör till hens vitt definierade närståendekrets.

Av denna anledning tillfrågas alla stipendiesökande i ansökan om deras relationer till stiftelsens kärnpersoner.

Till en stiftelses närståendekrets hör:

  1. stiftaren och människor som utövar bestämmande inflytande i stiftelsen
  2. styrelseledamöterna och förvaltningsrådsledamöterna samt ersättarna för dem, verkställande direktören och dennes ställföreträdare samt de ansvariga bolagsmännen och revisorerna
  3. stiftelsens ombud och andra personer som deltar i ledandet av stiftelsen
  4. familjemedlemmar till människor som avses i 1–3 punkten
  5. andra nära släktingar till människor som avses i 1–3 punkten, samt
  6. sammanslutningar och stiftelser där en människa eller flera samverkande människor som avses i 1–5 punkten har bestämmande inflytande.

 

Med familjemedlemmar avses i denna lag make och sambo, egna barn och makens eller sambons barn och dessa barns make eller sambo och efterkommande samt egna och makens eller sambons föräldrar, far- och morföräldrar och deras föräldrar.

Med andra nära släktingar avses i denna lag en i 1 mom. 1–3 punkten och 2 mom. avsedd människas syskon och halvsyskon och deras make eller sambo samt en i detta moment avsedd människas barn, barns efterkommande, föräldrar och far- och morföräldrar.

 

Styrelsen för Sakari Alhopuros stiftelse 24.1.2024

 

Anvisningar om närståendekretsen

Ladda ner PDF Download icon
Läs mer