Stipendier från Sakari Alhopuros stiftelse kan sökas 1–29.2.2020

År 2020 riktas stipendierna från Sakari Alhopuros stiftelse till forskning som främjar medicinsk forskning, tvärvetenskaplig miljöforskning, naturens mångfald och naturskydd. 

Stipendier delas ut till forskare som avlagt doktorsexamen inom medicin eller naturvetenskap för att de ska kunna fortsätta att bedriva högkvalitativ forskning. Stipendierna beviljas för forskningsprojekt och/eller som personliga arbetsstipendier. Det totala beloppet av finansiering som ansöks hos stiftelsen kan vara högst 60 000 euro. 

Stipendier kan också beviljas för arbete utomlands eller för fortsatt forskning i Finland. 

Ansökningstiden för stipendier pågår mellan den 1 och 29 februari 2020. Ansökningarna görs elektroniskt via ansökningssystemet.

 

Ansökningssystemet

För vad beviljar Sakari Alhopuros stiftelse finansiering?

Sakari Alhopuros stiftelse främjar och stöder högkvalitativ medicinsk forskning, tvärvetenskaplig miljöforskning, naturens mångfald och naturskydd, kultur och det finländska samhällets välfärd samt företagsekonomiskt kunnande och företagsamhet.

År 2020 riktas stipendierna till forskning som främjar medicinsk forskning, tvärvetenskaplig miljöforskning, naturens mångfald och naturskydd. 

Vem kan ansöka om stipendium?

År 2020 delas stipendier ut till forskare som avlagt doktorsexamen i medicin eller naturvetenskap. Högst 7 år får ha förflutit sedan examen avlades. Av särskilda skäl (t.ex. föräldraledighet eller värnplikt) kan en längre tid från avläggande av examen godkännas efter prövning.

Ett projektstipendium förutsätter att forskaren har en plats där forskningen bedrivs.

Stipendierna beviljas för forskningsprojekt och/eller som personliga arbetsstipendier.

På vilka grunder beviljas stipendierna?

Vid bedömningen av forskningsprojekten fästs vikt vid forskningstemat och forskningsplanen, tidigare forskning och forskarens möjligheter att genomföra sin forskning. I ansökan ska sökanden lämna uppgifter om sin verksamhet hittills och om högst 10 av sina viktigaste vetenskapliga publikationer samt en finansieringsplan som ska specificeras och motiveras. Till ansökan ska bifogas en forskningsplan på 5 sidor.

Stiftelsen kan anlita utomstående experter vid bedömningen av stipendieansökningar. Stiftelsens beslut och namnen på experterna är inte offentliga. Vid behov kan stiftelsen före sitt slutliga beslut begära tilläggsuppgifter av sökanden.

Hur stora stipendier beviljar stiftelsen?

Det totala beloppet av finansiering som ansöks hos stiftelsen kan vara högst 60 000 euro. Fortsatt finansiering är möjlig, men beslut om detta fattas alltid separat.

I projektstipendier kan inkluderas universitetets eller forskningsinstitutets s.k. omkostnadsandel, som får vara högst 7,5 procent. I ansökan ska ges kontaktuppgifter till en behörig representant för den forskningsplats som beviljat forskningstillstånd. Ett personligt arbetsstipendium är finansiering som används personligen av forskaren och det kan vara högst lika stort som ett skattefritt konstnärsstipendium. År 2019 var det totala beloppet för konstnärsstipendiet 20 728,44 euro.

Kan stipendier beviljas för arbete utomlands?

Stipendier kan också beviljas för arbete utomlands. För en arbetsplats utomlands ska i ansökan ges kontaktuppgifter till en behörig representant för den instans som har framfört inbjudan eller beviljat forskningstillstånd.

 

När och var offentliggörs besluten om stipendierna för 2020?

Stipendiaterna informeras om beslutet per e-post. Stipendiaterna offentliggörs på stiftelsens webbplats före slutet av maj 2020.

Inför stipendieansökan
KONTROLLERA ANSÖKNINGSKRITERIERNA FÖR STIPENDIER

År 2020 beviljas stipendier till forskare som avlagt doktorsexamen i medicin eller naturvetenskap. För stipendieansökan behöver du förutom en välmotiverad forskningsplan också en tydlig finansieringsplan. Bekanta dig med de närmare kriterierna här. Stipendier kan sökas den 1–29.2.2020.

1
BEKANTA DIG MED WEBBTJÄNSTEN PÅ FÖRHAND

Det elektroniska stipendieansökningssystemet öppnas den 1 februari. Du kan bekanta dig med ansökningsblanketten redan innan systemet öppnas med hjälp av den pdf-fil (på finska) som finns här. Du behöver bara en bilaga till ansökan, dvs. en forskningsplan på 5 sidor. Du kan också fylla i ansökan på svenska.

2
SKICKA ANSÖKAN SENAST DEN 29 FEBRUARI 2020

Uppgifterna i ansökan behöver inte fyllas i på en gång i webbtjänsten, utan du kan spara de uppgifter du matat in och logga ut ur tjänsten och fortsätta senare. När webbtjänsten har stängts tas ansökningar inte längre emot. Stipendiaterna informeras om beslutet per e-post före slutet av maj 2020. Informationen publiceras också på stiftelsens webbplats.

3

Ytterligare information:

Professor Pentti Huovinen (medicine) pentti.huovinen(at)sakarialhopuronsaatio.fi
Professor emeritus Ilppo Vuorinen (natural sciences) ilppo.vuorinen(at)sakarialhopuronsaatio.fi