Medicinalrådet Sakari Alhopuros stiftelse främjar och stöder högkvalitativ medicinsk forskning, tvärvetenskaplig miljöforskning, naturens mångfald och naturskydd, kultur och det finländska samhällets välfärd samt företagsekonomiskt kunnande och företagsamhet. 

Stiftelsen beviljar stipendier till meriterade forskare som har avlagt doktorsexamen, och högkvalitativa forskningsprojekt. År 2021 inriktas stipendierna på forskning som främjar medicin, tvärvetenskaplig miljöforskning, naturens mångfald och naturskydd. 

Ansökningstiden för stipendier 2021 har gått ut.

För vad beviljar Sakari Alhopuros stiftelse finansiering?

Sakari Alhopuros stiftelse beviljar finansiering för projekt som främjar högklassig medicinsk forskning; tvärvetenskaplig miljöforskning, naturens mångfald och naturskydd; kultur och det finländska samhällets välfärd samt företagsekonomiskt kunnande och företagsamhet.

År 2021 inriktas stipendierna på forskning som främjar medicin, tvärvetenskaplig miljöforskning, naturens mångfald och naturskydd. Ansökningstiden för stipendier 2021 har gått ut.

Vem kan ansöka om stipendium?

År 2021 kan forskare som avlagt doktorsexamen i medicin eller naturvetenskaper ansöka om stipendium.

Högst sju år får ha förflutit sedan examen avlades.

En längre tid än så kan dock godkännas av särskilda skäl efter prövning. Föräldraledighet eller värnplikt kan vara sådana skäl. 

Den sökande ska ha en finländsk personbeteckning samt ett finländskt bankkonto och bankkoder.

Projektstipendier kan endast betalas ut till finländska organisationer.

Ansökningstiden för stipendier 2021 har gått ut.

På vilka grunder beviljas stipendierna?

Vid bedömningen av forskningsprojekten läggs vikt vid tidigare forskning, forskningstemat och forskningsplanen samt forskarens möjligheter att genomföra sin forskning.

I ansökan ska den sökande lämna uppgifter om sin verksamhet hittills, uppgifter om högst tio av sina viktigaste vetenskapliga publikationer samt en finansieringsplan som ska specificeras och motiveras. Till ansökan ska bifogas en forskningsplan på fem sidor.

Stiftelsen kan vid bedömningen av stipendieansökningarna anlita utomstående experter. Argumentationer för stiftelsens beslut och namnen på experterna är inte offentliga. Vid behov kan stiftelsen före sitt slutgiltiga beslut be den sökande om tilläggsuppgifter.

Hur stora stipendier beviljar stiftelsen?

Hos stiftelsen kan ansökas om projektstipendier, personliga arbetsstipendier eller båda samtidigt. Det totala finansieringsbelopp som ansöks om kan vara högst 60 000 euro.

Kan stipendier beviljas för arbete utomlands?

Stipendier kan även beviljas för arbete utomlands. För en arbetsplats utomlands ska i ansökan anges kontaktuppgifter till en behörig företrädare för den instans som har framfört inbjudan eller beviljat arbetstillstånd.

Den sökande ska ha en finländsk personbeteckning samt ett finländskt bankkonto och bankkoder.

Projektstipendier kan endast betalas ut till finländska organisationer.

När och var offentliggörs besluten om stipendierna för 2020?

Namnen på dem som beviljats stipendium offentliggörs på stiftelsens webbplats före utgången av maj. De sökande informeras om beslutet per e-post.

Inför stipendieansökan
KONTROLLERA ANSÖKNINGSKRITERIERNA

År 2021 beviljas stipendier till forskare som har avlagt doktorsexamen i medicin eller naturvetenskaper. För ansökan behöver du en väl motiverad forskningsplan och en tydlig finansieringsplan. Ansökan skrivs på finska eller engelska. Ansökningstiden för stipendier 2021 har gått ut.

1
BEKANTA DIG MED WEBBTJÄNSTEN

Det elektroniska systemet för stipendieansökningar är öppet 1–28 februari. För din stipendieansökan behöver du endast en bilaga, dvs. en forskningsplan på fem sidor, och du kan skriva den på finska, svenska eller engelska. Ansökan undertecknas elektroniskt med bankkoder. 

2
SKICKA IN DIN ANSÖKAN I TID

Du behöver inte fylla i alla uppgifter i ansökan på en gång utan du kan spara de uppgifter du skrivit in och emellanåt logga ut från tjänsten. Efter att webbtjänsten har stängts tas ansökningar inte längre emot. Vi meddelar om stipendiebesluten till de sökande per e-post senast i maj 2021. Uppgifterna publiceras också på stiftelsens webbplats.

 

3

Ytterligare information:

Professor Pentti Huovinen (medicine) pentti.huovinen(at)sakarialhopuronsaatio.fi
Professor emeritus Ilppo Vuorinen (natural sciences) ilppo.vuorinen(at)sakarialhopuronsaatio.fi

Läs mer