LISÄTILA älä poista!

Stipendier från Sakari Alhopuros stiftelse kan sökas årligen under februari. Stipendier beviljas för medicinsk och därmed nära förknippad forskning, miljöforskning samt forskning som främjar biodiversitet och naturskydd. Forskningen kan vara tvärvetenskaplig till sin natur.

Stiftelsen beviljar stipendier till meriterade forskare som har avlagt doktorsexamen, alltså till personer vars avhandling har antagits av fakulteten och som erhållit examensbevis.

För vad beviljar Sakari Alhopuros stiftelse finansiering?

Sakari Alhopuros stiftelse beviljar finansiering för projekt som främjar högklassig medicinsk forskning; tvärvetenskaplig miljöforskning, naturens mångfald och naturskydd. Ansökningstiden för stipendier är årligen i Februari.

Stiftelsen beviljar stipendier till meriterade forskare som har avlagt doktorsexamen, och högkvalitativa forskningsprojekt. 

Vem kan ansöka om stipendium?

Forskare som avlagt doktorsexamen kan ansöka om stipendium, alltså personer vars avhandling har antagits av fakulteten och som erhållit examensbevis.

Högst sju år får ha förflutit sedan examen avlades. Kravet gäller både forskare som söker personligt arbetsstipendium och forskare som söker projektstipendium.

En längre tid än så kan dock godkännas av särskilda skäl efter prövning. Föräldraledighet eller värnplikt kan vara sådana skäl. 

Den sökande ska ha en finländsk personbeteckning samt ett finländskt bankkonto och bankkoder. Personliga arbetsstipendier betalats till sökandes eget bankkonto.

Projektstipendier kan endast betalas ut till finländska organisationer.

 

På vilka grunder beviljas stipendierna?

Vid bedömningen av forskningsprojekten läggs vikt vid tidigare forskning, forskningstemat och forskningsplanen samt forskarens möjligheter att genomföra sin forskning.

I ansökan ska den sökande lämna uppgifter om sin verksamhet hittills, uppgifter om högst tio av sina viktigaste vetenskapliga publikationer samt en finansieringsplan som ska specificeras och motiveras. Forskningsplanen ska innehålla följande:

1. Den sökandes tidigare forskningsresultat i korthet
2. En redogörelse för den teoretiska/forskningsmässiga bakgrunden till projektet samt för den fråga som projektet strävar efter att ge svar på
3. En redogörelse för de material och metoder som kommer att användas, inklusive eventuella forskningsetiska aspekter
4. Bedömning av resultaten: reflexioner kring betydelsen av de förväntade resultaten, användningsmöjligheter och användningsobjekt samt styrkor och svagheter inklusive eventuella felkällor som inverkar på forskningsresultaten

Forskningsplanen inklusive källförteckning får vara högst 5 sidor lång. Forskningsplanen ska skrivas med fonten Arial och teckenstorleken 11 och den kan upprättas på finska, svenska eller engelska.

Stiftelsen kan vid bedömningen av stipendieansökningarna anlita utomstående experter. Argumentationer för stiftelsens beslut och namnen på experterna är inte offentliga. Vid behov kan stiftelsen före sitt slutgiltiga beslut be den sökande om tilläggsuppgifter.

Hur stora stipendier beviljar stiftelsen?

Man kan ansöka om ett personligt arbetsstipendium, ett projektstipendium eller båda samtidigt. Stipendiemedlens belopp kan variera årligen.

Beloppen för 2024 är följande:

År 2024 är maximibeloppet för ansökan om projektstipendium 60 000 euro.

Ett projektstpendium kan uppgå till högst 60 000 euro. Stipendier som beviljats forskare som ansökt om projektstipendium betalas in på finländska universitetets eller forskningsinstitutets konto. Den sökande avgör hur stipendiet används med beaktande av universitetets eller forskningsinstitutets allmänna bestämmelser och praxis i fråga om stipendier. Med projektstipendiet kan man betala sina egna och/eller andra personers lönekostnader samt övriga kostnader i anslutning till forskningen. Projektstipendiet kan också omfatta universitetets eller forskningsinstitutets så kallade allmänna kostnadsandel som får vara högst 7,5 procent. Obs! Den sökande ska vara en enskild person, inte en arbetsgrupp.

Ett personligt arbetsstipendium kan uppgå till högst 25 800 euro och betalas in direkt på den sökandes eget konto. Stipendiemottagaren sköter själv sin pensionsavgift (LFöPL). Ett personligt arbetsstipendium är ett så kallat lönestipendium, men kan också användas för andra forskningskostnader.

För att en forskare ska beviljas stipendium förutsätts att hen har en plats där forskningen utförs. I ansökan ska uppges kontaktuppgifterna till en behörig representant för den forskningsanstalt som gett sitt tillstånd till forskningsarbetet.

 

Exempel:

Man kan ansöka om

  • endast ett projektstipendium, som kan uppgå till högst 60 000 euro Om man ansöker om ett projektstipendium till maximibeloppet kan hen inte ansöka om personligt arbetsstipendium.
  • endast ett personligt arbetsstipendium, som kan uppgå till högst 25 800 euro.
  • ett personligt arbetsstipendium och ett projektstipendium. Om en person ansöker om exempelvis ett personligt arbetsstipendium till maximibeloppet, dvs. 25 800 euro, kan han ansöka om ett projektstipendium till ett belopp av högst 34 200 euro så att den ansökta finansieringens sammanlagda belopp inte överstiger 60 000 euro. 

 

Stipendierna ska sökas för ett år i taget, men finansiering kan också beviljas för flera år. Beslut om eventuell fortsatt finansiering fattas alltid separat.

 

Kan stipendier beviljas för arbete utomlands?

Stipendier kan även beviljas för arbete utomlands. För en arbetsplats utomlands ska i ansökan anges kontaktuppgifter till en behörig företrädare för den instans som har framfört inbjudan eller beviljat arbetstillstånd.

Den sökande ska ha en finländsk personbeteckning samt ett finländskt bankkonto och bankkoder.

Projektstipendier kan endast betalas ut till finländska organisationer.

När och var offentliggörs besluten om stipendierna?

Namnen på dem som beviljats stipendium offentliggörs på stiftelsens webbplats före utgången av maj. De sökande informeras om beslutet per e-post.

Inför stipendieansökan
KONTROLLERA ANSÖKNINGSKRITERIERNA

Sakari Alhopuros stiftelse beviljar finansiering för projekt som främjar medicinsk forskning, tvärvetenskaplig miljöforskning, naturens mångfald och naturskydd. Stiftelsen beviljar stipendier till forskare som har avlagt doktorsexamen i medicin eller naturvetenskaper. Bekanta dig noggrant med anvisningar ovanför.

1
BILAGOR TILL ANSÖKAN

För din stipendieansökan behöver du endast en bilaga, dvs. en forskningsplan på fem sidor, som du kan skriva på finska, svenska eller engelska. Ansökan undertecknas elektroniskt med bankkoder. 

2
SKICKA IN DIN ANSÖKAN I TID

Det elektroniska systemet är oppet under februari. Du behöver inte fylla i alla uppgifter i ansökan på en gång utan du kan spara de uppgifter du skrivit in och emellanåt logga ut från tjänsten. Vänta inte till sista dagen med att skicka in ansökan så att eventuella störningar i nätförbindelserna inte förhindrar behandlingen av din ansökan. Efter att webbtjänsten har stängts tas ansökningar inte längre emot.

3

Ytterligare information:

Professor Pentti Huovinen (medicine) pentti.huovinen(at)sakarialhopuronsaatio.fi
Professor emeritus Ilppo Vuorinen (natural sciences) ilppo.vuorinen(at)sakarialhopuronsaatio.fi

Läs mer