STADGAR FÖR SAKARI ALHOPUROS STIFTELSE

1 § Namn och hemort

Stiftelsens namn är Sakari Alhopuron säätiö sr och dess hemort är Åbo.

2 § Verksamhetens ändamål

Stiftelsens ändamål är att främja och stödja

 1. medicinsk forskning och utbildning samt forskning och utbildning som nära anknyter till den,
 2. tvärvetenskaplig miljöforskning, biodiversitetsforskning och naturskydd,
 3. kultur och det finländska samhällets välfärd samt 
 4. företagsekonomiskt kunnande och företagande

3 § Verksamhetsformer 

Stiftelsen fullgör sitt ändamål genom att dela ut stipendier, bidrag och priser samt genom att stödja utbildnings- och forskningsverksamhet och bedriva informationsverksamhet.

4 § Grundkapital och finansiering av verksamheten

Stiftelsens grundkapital utgörs av 300 000 euro som stiftaren överlåtit samt värdepapper som närmare definieras i stiftelseurkunden.

Stiftelsens medelsförvaltning ska vara planmässig. Stiftelsen har rätt att ta emot donationer, testamenten och bidrag samt att utöka sin egendom även på andra sätt som stiftelselagen tillåter. Stiftelsen får inte bedriva affärsverksamhet. Stiftelsen kan också förvärva och äga lägenheter och fastigheter.

Stiftelsen kan ha specialfonder som inrättats genom styrelsens beslut och som främjar stiftelsens ändamål.

5 § Styrelsen

Stiftelsen företräds och dess egendom och angelägenheter sköts av en styrelse som består av minst tre och högst sju medlemmar. Sakari Alhopuro är styrelseordförande under sin livstid eller tills han vill avstå från uppdraget. Styrelsen väljer inom sig ordförande och vice ordförande.

Styrelseledamöternas mandattid är tre (3) kalenderår.

Mandattiden för samtliga ledamöter i den första styrelsen är tre år, varefter en tredjedel av styrelseledamöterna, eller vad som är närmast en tredjedel, står i tur att avgå. Året därpå står den andra tredjedelen och det sista året den sista tredjedelen i tur att avgå. Den första och andra ledamoten som står i tur att avgå utses genom lottning.

Styrelsen kan tillsätta kommittéer för viss tid eller permanent som är underställda styrelsen och vars sammansättning och uppgifter den bestämmer.

Utöver de bestämmelser om jäv som nämns i stiftelselagen fastställer styrelsen separat närmare bestämmelser om jäv för styrelsen och kommittéerna.

6 § Styrelsens sammanträden

Kallelser till styrelsens sammanträden ska sändas skriftligen minst 14 dagar före mötet. Kallelsen kan också sändas elektroniskt. Övriga meddelanden till styrelseledamöterna sänds på samma sätt.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller vid förhinder för ordföranden, av vice ordföranden.

Styrelsen är beslutför när över hälften av styrelseledamöterna inklusive ordföranden eller vice ordföranden är närvarande.

Varje styrelseledamot har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Om rösterna faller lika avgörs val genom lottning, i övriga fall gäller som beslut den åsikt som mötesordföranden har omfattat. Vid styrelsens sammanträde ska det föras protokoll, i vilket besluten och omröstningarna antecknas. Protokollet undertecknas av mötets ordförande och av minst en av styrelsen därtill utsedd ledamot.

7 § Arvoden för styrelsens och kommittéernas ledamöter

Till styrelseledamöterna får betalas sedvanligt mötesarvode och sedvanlig ersättning för resekostnader samt sedvanligt arvode för annat arbete som utförts till förmån för stiftelsen.

Till kommittéledamöter får utöver mötesarvodet betalas ett sedvanligt arvode som fastställs av styrelsen för annat arbete som utförts till förmån för stiftelsen.

8 § Årsmöte

Styrelsen sammanträder till årsmöte inom fyra (4) månader från utgången av varje räkenskapsperiod. Vid årsmötet

 1. presenteras verksamhetsberättelsen, bokslutet och revisionsberättelsen för den föregående räkenskapsperioden,
 2. fattas beslut om fastställande av bokslutet,
 3. fastställs budgeten och verksamhetsplanen för innevarande räkenskapsperiod,
 4. fastställs arvodena för styrelsens och kommittéernas ledamöter,
 5. väljs en revisor och vid behov en revisorssuppleant,
 6. väljs vid behov styrelseledamöter, 
 7. behandlas övriga i möteskallelsen angivna ärenden.

9 § Verkställande direktör och ställföreträdare för verkställande direktören

Stiftelsen kan ha en verkställande direktör och en ställföreträdare för denne. Styrelsen väljer verkställande direktör och ställföreträdare för verkställande direktören, vilka lyder under styrelsen.

10 § Företrädande av stiftelsen

Stiftelsen företräds av styrelseordföranden och verkställande direktören var för sig och av styrelseledamöterna två tillsammans.

Styrelsen kan ge en anställd eller någon annan i stiftelsen rätt att företräda stiftelsen ensam eller tillsammans med en annan person.

11 § Räkenskapsperiod 

Stiftelsens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

12 § Revisorer

Stiftelsen har en revisor och en revisorssuppleant. Om en revisionssammanslutning väljs till revisor behöver ingen revisorssuppleant väljas.

13 § Ändring av stadgarna

För att dessa stadgar ska kunna ändras krävs att minst två tredjedelar (2/3) av styrelseledamöterna understöder förslaget. Om ett ändringsförslag gäller ändring av stiftelsens ändamål, fattas beslut i styrelsen i enlighet med stiftelselagen.

14 § Upplösning och avveckling av stiftelsen

Vid upplösning av stiftelsen iakttas bestämmelserna i 12 kap. i stiftelselagen. Beslut om försättande av stiftelsen i likvidation fattas i samma ordning som beslut om ändring av stadgarna.

Om stiftelsen upplöses eller det bestäms att stiftelsen ska avvecklas, överlåts stiftelsens återstående tillgångar för att användas på det sätt som stiftelsens ändamål förutsätter.

Stadgar för Sakari Alhopuros stiftelse

Ladda ner PDF Download icon
Läs mer