För stipendiater

De sökande informeras om beslutet per e-post. Stipendiaterna offentliggörs också på stiftelsens webbplats. Stipendiaterna finns här.

Anvisningar för Sakari Alhopuros stiftelses stipendiater

Stiftelsens stipendier söks och administreras via ett elektroniskt stipendiesystem.

Du kan administrera ditt projekt i systemet under Egna ansökningar. Genom att klicka på projektnumret kommer du till projektets ingångssida, och i övre kanten hittar du länken Betalningsplan.

För utbetalning av personliga stipendier behövs personbeteckning och kontonummer (IBAN).

För utbetalning av projektstipendier uppges universitetets eller verksamhetsställets FO-nummer och kontonummer (IBAN). I meddelandefältet uppges verksamhetsställets interna nummer eller kod för projektet.

Om du behöver uppdatera betalningsuppgifterna efter att du skickat in betalningsplanen ber vi dig kontakta oss via meddelandesystemet i stiftelsens elektroniska stipendiesystem.

Betalningsplanen ska fyllas i och skickas senast den 15 juni. Kontrollera de ifyllda fälten noggrant innan du skickar! Både stipendiaten och representanten för forskningsinstitutionen undertecknar betalningsplanen elektroniskt med bankkoder.

I Finland bosatta stipendiater är skyldiga att teckna en försäkring åt sig om de arbetar med stiftelsens stipendium i minst fyra månader utan avbrott. Mottagare av personliga stipendier ska själva skaffa försäkring från Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA). Försäkringsansökan och närmare anvisningar finns på LPA:s webbplats. Stiftelsen meddelar LPA om beviljade stipendier.

Vid utgången av varje år anmäler Sakari Alhopuros stiftelse utbetalade stipendier till skatteverket. Mottagare av personliga stipendier ska anmäla stipendiebeloppet i sin egen skattedeklaration. Stipendier är skattefria för stipendiaterna upp till det belopp som motsvarar statens årliga konstnärsstipendium. Exakt och aktuell information får du direkt från Skatteförvaltningen.

Stiftelsen förutsätter att stipendiemottagaren lämnar in en utredning om hur forskningsprojektet framskridit och vilka resultat som framkommit dittills. Utredningen ska lämnas in senast i september året efter att stipendiebeslutet fattats.

Utredningens längd är högst en A4-sida och ska också bifogas eventuella publikationer som stipendiet möjliggjort. Utredningen lämnas via stipendiesystemet.

Läs mer