Sakari Alhopuron säätiön säännöt

1 § Nimi ja kotipaikka

Säätiön nimi on Sakari Alhopuron säätiö sr ja sen kotipaikka on Turku.
 

2§ Toiminnan tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea

 1. lääketieteellistä ja siihen läheisesti liittyvää tutkimusta ja koulutusta,
 2. monitieteistä ympäristötutkimusta, luonnon monimuotoisuuden tutkimusta ja luonnonsuojelua,
 3. kulttuuria ja suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia sekä
 4. liikesivistystä ja yrittäjyyttä.

 

3 § Toimintamuodot

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja, avustuksia ja palkintoja, tukemalla koulutus- ja tutkimustoimintaa sekä harjoittamalla tiedotustoimintaa.
 

4 § Peruspääoma ja toiminnan rahoitus

Säätiön peruspääoman muodostavat perustajan luovuttamat 300.000 euroa sekä perustamiskirjassa tarkemmin määritellyt arvopaperit.

Säätiön varainhoidon on oltava suunnitelmallista. Säätiöllä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia, testamenttivaroja ja avustusvaroja sekä muullakin säätiölain sallimalla tavalla kartuttaa omaisuuttaan. Säätiö ei voi harjoittaa liiketoimintaa. Säätiö voi myös hankkia ja omistaa huoneistoja ja kiinteistöjä.

Säätiöllä voi olla hallituksen päätöksellä perustettuja erikoisrahastoja, jotka osaltaan toteuttavat säätiön tarkoitusta.
 

5 § Hallitus

Säätiötä edustaa ja sen omaisuutta ja asioita hoitaa hallitus, joka koostuu vähintään kolmesta ja enintään seitsemästä jäsenestä. Sakari Alhopuro toimii elinaikanaan, tai siihen asti kunnes hän haluaa tehtävästä luopua, hallituksen puheenjohtajana. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallituksen jäsenten toimikausi on aina kolme (3) vuotta kerrallaan alkaen vuosikokouksesta ja päättyen kolmen vuoden jälkeen pidettävään vuosikokoukseen.

Ensimmäisen hallituksen kaikkien jäsenten toimikausi kestää kolme vuotta, minkä jälkeen hallituksen jäsenistä on erovuorossa kolmannes tai lähinnä sitä oleva määrä, seuraavana vuonna toinen kolmannes ja kolmantena viimeinen kolmannes. Ensimmäisenä ja toisena erovuorossa olevat jäsenet valitaan arvalla.

Hallitus voi asettaa alaisenaan toimivia määräaikaisia tai pysyviä toimikuntia, joiden kokoonpanon ja tehtävät se määrää.

Säätiölaissa mainittujen esteellisyyssäännösten lisäksi hallitus vahvistaa erikseen tarkemmat hallitusta ja toimikuntia koskevat jääviys- ja esteellisyyssäännökset.
 

6 § Hallituksen kokoukset

Kutsu hallituksen kokouksiin toimitetaan kirjallisesti vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kutsu voidaan toimittaa myös sähköisesti. Muut tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan samalla tavalla.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Hallituksen kullakin jäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa tapauksissa tulee päätökseksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja kannattaa.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon merkitään tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen.
 

7 § Hallituksen ja toimikuntien jäsenten palkkio

Hallituksen jäsenille saadaan maksaa tavanomainen kokouspalkkio ja matkakustannusten korvaus sekä tavanomainen palkkio säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä.

Toimikuntien jäsenille saadaan maksaa kokouspalkkion lisäksi säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä tavanomainen palkkio, jonka hallitus määrittelee.
 

8 § Vuosikokous

Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen kunkin tilikauden päätyttyä neljän (4) kuukauden sisällä.

Vuosikokouksessa

 1. esitellään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta;
 2. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta;
 3. vahvistetaan talousarvio ja toimintasuunnitelma kulumassa olevalle tilikaudelle;
 4. määrätään hallituksen ja toimikuntien jäsenten palkkioista;
 5. valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja;
 6. valitaan tarvittaessa hallituksen jäsenet;
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

9 § Toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen

Säätiöllä voi olla toimitusjohtaja ja tällä sijainen. Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen valitsee hallitus, jonka alaisena hän toimii.
 

10 § Säätiön edustaminen

Säätiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin ja hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Hallitus voi antaa oikeuden säätiön toimihenkilölle tai muulle henkilölle edustaa säätiötä yksin tai yhdessä toisen henkilön kanssa
 

11 § Tilikausi

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.
 

12 § Tilintarkastajat

Säätiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.
 

13 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että ehdotusta kannattavat vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) hallituksen jäsenistä. Mikäli muutosehdotus koskee säätiön tarkoituksen muuttamista, tehdään päätös hallituksessa säätiölain mukaisesti.
 

14 § Säätiön purkaminen ja lakkauttaminen

Säätiön purkamisessa noudatetaan säätiölain 12 luvun säännöksiä. Säätiön asettamisesta selvitystilaan päätetään samassa järjestyksessä kuin sääntöjen muuttamisesta.

Mikäli säätiö puretaan tai määrätään lakkautettavaksi, luovutetaan säätiön jäljellä olevat varat käytettäväksi säätiön tarkoituksen edellyttämällä tavalla.

 

 

Säännöt on päivitetty 9.3.2023.

Sakari Alhopuron säätiön säännöt

Lataa PDF Download icon
Lue lisää