Screeningprogram för havandeskapsförgiftning tas fram genom ny forskning

Havandeskapsförgiftning är globalt sett en av de viktigaste orsakerna till att barnaföderskor och nyfödda blir sjuka och dör. Med hjälp av aspirinbehandling kan man dock minska risken för att havandeskapsförgiftning utvecklas. Det är alltså viktigt att i ett tidigt skede identifiera riskpatienter, och därför utvecklas nu ett screeningprogram genom en ny undersökning.

Publiserat: 1.9.2022
Skribent: Jaana Nevalainen
Bilden: Shutterstock

 

Havandeskapsförgiftning, dvs. preeklampsi, är en störning som uppträder under graviditeten och yttrar sig som förhöjt blodtryck och förekomsten av protein i urinen efter den 20:de graviditetsveckan. Andra symptom kan vara bl.a. smärta i övre delen av buken, svullnad, huvudvärk och synsymptom. Sjukdomen förutsätter noggrannare uppföljning av graviditeten eftersom moderns eller fostrets hälsotillstånd rentav kan leda till en för tidig förlossning. Symptomen på havandeskapsförgiftning kan lindras med hjälp av blodtrycksmedicinering och vila, men det enda som botar tillståndet är förlossningen.

Av alla gravida kvinnor i Finland insjuknar cirka 2–3 procent i havandeskapsförgiftning. Hos de flesta av dem är sjukdomen lindrig. Ändå drabbas cirka 500 kvinnor årligen av en svår sjukdomsform som innebär en avsevärd risk för moderns och fostrets hälsa.

För närvarande bedöms risken för havandeskapsförgiftning utifrån moderns anamnes. Med hjälp av anamnesen identifieras cirka 40 procent av de kvinnor som drabbas av havandeskapsförgiftning. Detta innebär att största delen av havandeskapsförgiftningarna drabbar gravida kvinnor som inte uppvisar några identifierade riskfaktorer. Därför behövs mer information för att man bättre ska kunna identifiera riskgrupperna. Med hjälp av aspirinbehandling som sätts in tillräckligt tidigt är det möjligt att avsevärt minska risken för havandeskapsförgiftning.

 

PEPPI-undersökning ger mer information om riskerna

I Finland utvecklas ett screeningprogram för havandeskapsförgiftning inom ramen för en undersökning som går under namnet PEPPI (Placental growth factor (PLGF) in Early Prediction of Preeclampsia and Placental Insufficiency). I undersökningen bedöms risken för havandeskapsförgiftning med hjälp av moderns anamnes, blodprov under den första trimestern samt moderns blodtryck. Undersökningar som gjorts ute i världen har visat att man med en sådan screening kan identifiera upp till 70 procent av de kvinnor som riskerar att drabbas av havandeskapsförgiftning.

I PEPPI-undersökningen utreds huruvida de kvinnor som utifrån en screening under den första trimestern tillhör riskgruppen har nytta av en noggrannare uppföljning av graviditeten, såsom blodprov och ultraljudsundersökning under graviditetsveckorna 30–32. Dessutom undersöks hur moderns sjukdomar i samband med graviditeten och faderns egenskaper påverkar barnens hälsa på lång sikt. Därtill försöker man klarlägga i vilken utsträckning screeningen fungerar för att identifiera andra graviditetskomplikationer, såsom fördröjd tillväxt hos fostret och risken för prematur förlossning. Ett sekundärt syfte med undersökningen är att klarlägga hur järnbrist under graviditeten påverkar den gravida mammans och barnets hälsa på kort och lång sikt.

PEPPI-undersökningen genomförs i samarbete mellan Uleåborgs universitetssjukhus och rådgivningarna i Uleåborg. Undersökningen inleddes i Uleåborg vid Kontinkangas rådgivning under våren 2022, och under hösten 2022 utvidgas den till att omfatta 9–10 rådgivningar i Uleåborgsområdet. Till undersökningen inbjuds 3 000 mammor, deras nyfödda barn samt barnens pappor.

Närmare information om undersökningen: www.peppitutkimus.fi

 

Henkilökuva Jaana Nevalaisesta.

 

 

Docent, MD Jaana Nevalainen arbetar som specialistläkare i gynekologi och förlossningar vid universitetssjukhuset i Uleåborg. Nevalainens forskning fokuserar på tidig identifiering av graviditetskomplikationer relaterade till moderkakan. Nevalainen forskar vid sidan av sitt kliniska arbete och under sina forskarledigheter som möjliggörs av stipendier som beviljats av bl.a. Sakari Alhopuros stiftelse.

 

 

 

 

Källor:

Preeklampsi och högt blodtryck under graviditeten. God medicinsk praxis-rekommendation. Arbetsgrupp tillsatt av Finska Läkarföreningen Duodecim och Finlands Gynekologförening. Helsinki: Finska Läkarföreningen Duodecim, 2021. Finns på webben: www.kaypahoito.fi/sv/  

 

Läs mer