Påverkar symptomfritt smittbärande av streptokockbakterier graviditetens förlopp?

Största delen av alla förlossningar förlöper problemfritt, men under de senaste åren har prematura förlossningar, igångsättningar och kejsarsnitt blivit vanligare. De utsätter modern och den nyfödda för komplikationer som ofta beror på en bakomliggande infektion. För att avvärja allvarliga infektioner behövs forskningsdata bland annat om sjukdomsalstrarnas ursprung.

Publiserat: 13.1.2022
Skribent: Kirsi Gröndahl-Yli-Hannuksela

Under graviditeten sker stora förändringar i kvinnans kropp när den förbereder sig för att bära och skydda det växande fostret i nio månaders tid. Majoriteten av alla förlossningar leder till en normal förlossning, men under de senaste åren har antalet prematura förlossningar, igångsättningar och kejsarsnitt ökat avsevärt. I sådana situationer har modern och den nyfödda en förhöjd risk för komplikationer som kan utgöra en risk för deras hälsa.  

Komplikationerna antas ofta bero på en bakomliggande infektion även om detta inte alltid kan säkerställas mikrobiologiskt. Vi vet att infektioner står i samband med för prematura födslar och att infektionsrisken är förhöjd vid kejsarsnitt, men inte heller i dessa fall fås i allmänhet någon mikrobiologisk bekräftelse utan behandling inleds omedelbart.

Globalt sett drabbas 5–10 procent av föderskorna av infektioner under barnsängstiden, vilket är den sjätte vanligaste dödsorsaken för mödrar efter förlossningen. Majoriteten av de allvarliga sjukdomsfallen finns i utvecklingsländerna. I min forskning försöker jag särskilt utreda varifrån moderns sjukdomsalstrare härstammar – bär hon till exempel bakterien symptomfritt i sin egen kropp. Detta är på inget sätt sällsynt eftersom många bakterier kan leva på människans slemhinnor eller hud utan att ge några som helst symptom.

 

Brett sjukdomsspektrum

Min undersökning fokuserar på streptokocker. Streptokock A (Streptococcus pyogenes) är en av de vanligaste sjukdomsalstrarna hos människan – angina torde vara den vanligaste sjukdomen i det breda spektrumet.  Streptokockerna i grupp A kan också orsaka allvarligare och till och med livshotande sjukdomstillstånd. Å andra sidan kan bakterien förekomma i människans svalg utan att orsaka infektion, man talar då om symptomfritt smittbärande. Att symptomfritt smittbärande förekommer är en viktig faktor som påverkar spridningen, eftersom bakterien sprids genom droppsmitta.

Streptokock A är också allmänt känd som orsakare av barnsängsfeber, dvs. puerperalsepsis. Puerperalsepsis är en sällsynt men mycket allvarlig infektion som kan utvecklas genast efter förlossningen, alltså under barnsängstiden. De infektioner som orsakas av streptokock A drabbar primärt modern, men kan indirekt också påverka den nyfödda. Vid infektioner under barnsängstiden lyckas man dock inte alltid klarlägga vad som orsakat sjukdomen, eftersom behandlingen vanligen inleds utifrån den kliniska bilden utan någon mikrobiologisk bekräftelse.

En annan betydande sjukdomsalstrare hos människan, streptokock B (Streptococcus agalactiae) kan under förlossningen överföras från moderns förlossningskanal till det nyfödda barnet. Hos den nyfödda kan streptokocker i grupp B i värsta fall orsaka en allvarlig septisk infektion. I Finland är över 20 procent av alla gravida kvinnor symptomfria bärare av grupp B-streptokocker. I flera länder, även i Finland, görs en screening för B-streptokocker i samband med förlossningen och behandling med antibiotika sätts in om kvinnan bär på streptokocken. På så sätt försöker man förhindra allvarliga infektioner i synnerhet hos nyfödda.

 

Ny information om riskfaktorer

Vår forskningsgrupp håller på att initiera ett forskningsprojekt vid Åbo universitet i syfte att utreda hur vanligt det är att gravida kvinnor är symptomfria smittbärare av grupp A- och B-streptokocker. Vi utreder dessutom om det förekommer att samma kvinna bär på bägge bakterierna och vilken betydelse detta i så fall har med tanke på eventuella komplikationer hos modern och den nyfödda. Vi utreder också huruvida bakterierna smittar inom familjen.

I vårt forskningsprojekt samarbetar vi intensivt med forskare på kvinnokliniken vid Åbo universitetscentralsjukhus. Vi samlar in flera mikrobiologiska prover av gravida kvinnor och deras makar och analyserar dessa ingående. Vi utreder hur allmänt förekommande det är med symptomfria bärare av A- och B-streptokocker, tar reda på hur läkemedelskänsliga dessa bakterier är och analyserar bakteriestammarnas genom. Det är viktigt att följa upp mikrobläkemedelsresistensen och vår forskning ger ny information också om streptokockernas läkemedelskänslighet. Dessutom följer vi upp hur modern och barnet mår de första veckorna efter förlossningen.

Vår undersökning ger oss ny information om de riskfaktorer som kan leda till komplikationer under graviditeten eller förlossningen. Forskningsresultaten kan också vara till nytta för att bedöma huruvida den nuvarande screeningspraxisen är tillräcklig. Upplägget för vår undersökning är helt nytt och motsvarande har inte rapporterats varken i Finland eller i den övriga världen. Vi hoppas att våra forskningsresultat ska bidra till att förebygga uppkomsten av allvarliga infektioner och på så sätt öka mödrarnas, de nyföddas och familjernas välfärd.

Finansieringen från Sakari Alhopuros stiftelse har varit starkt bidragande till att projektet kan genomföras i planerad omfattning.

 

Kuva kirjoittajasta

 

 

Docent Kirsi Gröndahl-Yli-Hannuksela arbetar som universitetslärare vid Åbo universitets biokemiska institution. Hon disputerade i ämnet vaccinsvar vid kikhosta 2015. Efter sin disputation har hon deltagit i flera kliniska forskningsprojekt. För närvarande fokuserar Gröndahl-Yli-Hannukselas forskning på grupp A-streptokocker.

 

 

 

 

Bilden: Shutterstock

Läs mer